Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Trouwen

betekenis & definitie

v., trouwe, boaskje, man-en-wiif wurde; (v. d. man), wiivje; (v. d. vrouw); manje; gaan —, trouwe sille, de lapen byinoar smite, gearsmite, yn ’e lange hier, tsjinst gean; (v. d. man), oan ’t wiif sille; (v. d. vrouw), oan ’e man sille; getrouwd met, troud, boaske oan; nog niet getrouwd of verloofd zijn, jit frijfeint, frijfaem wêze.