Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Terstond

betekenis & definitie

adv., fuort, fuort(en)dalik, (fuort)ynienen, dalik(s), op slach, op ('e) sté, dêrmei.