Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Terdege

betekenis & definitie

adv., tige (by tige), omraek, omreitsen, omtinken, foargoed, wakker jamk.