Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Sturen

betekenis & definitie

v., stjûre; (v. e. paard), stjûre, menne; iem. om een boodschap —, immen om boadskip stjûre, skikke; naar de wal toe — (v. e. schip), oanstjûre; van de wal af — (v. e. schip), ôfstjûre; naar links — (v. e. paard), hâlde; naar rechts — (v. e. paard), boeije; dat schip, paard laat zich moeilijk —, der is gjin bistjûr yn dat skip, hynder.