Gepubliceerd op 09-04-2021

Streek

betekenis & definitie

s.; (strijking), streek, stryk; (streep), streek; (oord), streek, kontrei, hoeke, krite; — waar men woont, wenkrite; (bij het schaatsen), skek, streek; rare streken, nuvere stikken, nuvere fiten, rare faksen; gemene —, mûklist; boze streken, ra(e)njen; met een listige —, mei in slingerslach, mei in slinger en in slach; hij heeft zijn streken, der sit in (forkeard) fonkje yn (him); blonde — (in donker haar), ljochte gael; op —, op ’e set; op — komen, op ’e set komme; van —, fan ’e set, fan ’t set, út ’t set, fan ’t stel, út (’t) bistjûr, út oarder, út it forset, fan ’e gleed, fan ’e gaei; totaal van —, oer de senuwen hinne; van — geraken, fan ’e set reitsje; geheel van — zijn, alhiel fan ’t sintrum wêze.