Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Rekenen

betekenis & definitie

v., rekkenje; in zijn voordeel —, nei jin ta rekkenje; in zijn nadeel —, fan jin ôf rekkenje; — op, rekkenje, tidigje, tiidzje, gûkerje, lynje op, tofoaren gean op, jin forlitte op, to seil gean op, forkomme op; ergens vast op —, jin earne nei, op sette; niet meer op iem. of iets —, immen of eat trochkrasse, -skriuwe; niet kunnenop, gjin hâld hawwe oan; daar had ik niet op gerekend, dêr hie ik gjin fortinken op; daar reken ik niet veel voor, dêr ha ik net folle forwachting fan, net folle foar op ’e rekken; niet gerekend worden, net teld wurde, gjin wurd hawwe, gjin tel wêze.