Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Plooi

betekenis & definitie

s., ploai, tear, fâld(e); false —, knûker, knûkel, falske tear; met -en, tearich; uit dekomen, út ’e ploai, foegen komme; uit de -en schudden, forronselje.