Gepubliceerd op 09-04-2021

Overeenkomst

betekenis & definitie

s., oerienkomst; (afspraak) akkoart (it); eenmet iem. treffen, mei immen akkoartsje, yn sé gean; met iem. tot eengeraken, mei immen yn it akkoart komme; — met iets hebben, oan eat lynje; geenmet iets hebben, earne gjin aerd fan hawwe.