Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Opdirken

betekenis & definitie

v., optakelje, -toatelje, -diggelje, -diggerje, -dosse, -toffelje, -pronkje, -tuge.