Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Ontwaren

betekenis & definitie

v., gewaer wurde; iets niet kunnen —, earne gjin gesicht op krije kinne.