Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Ondeugend

betekenis & definitie

adj. & adv., ûndogens, stoarmsk, stout; — kind, njirrebrod (it) heiden, prakke.