Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Onbezonnen

betekenis & definitie

adj. & adv., ûnbitocht(sum) ûnbiret, -biriedich, domdryst, derten, dol, rimpen; — persoon, dollejoaris, nochteren keal.