Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Nochtans

betekenis & definitie

adv., lykwols, lykswol, allykwol, doch.