Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Met

betekenis & definitie

praep., mei; — zijn drieën, mei ús (jim, har) trijen, trije man sterk, trijer(e)som.