Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Listig

betekenis & definitie

adj. & adv., slûchslim, listich, skarlunich, fyn ynlein, liep, lúmsk lúnsk, raensk.