Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Kapittelen

betekenis & definitie

v., kapittelje, it kapittel, mannewaer, leksum oplêze.