Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Intrekken

betekenis & definitie

v., ynlûke; (binnengaan), yntsjen; zijn woorden, jins wurden weromlûke.