Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Hoogte

betekenis & definitie

s., hichte, huchte; (in landschap) heech (it); zandige(in land), sankop; goed op dezijn, goed by de tiid wêze; in desteken, opfizelje; uit de —, ôfhâldend, ôfhâldich.