Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Hoeve

betekenis & definitie

s., (boere)pleats, -spul (it).