Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Haal

betekenis & definitie

s., hael; aan degaan, útnaeije, ütpike, útritse, op ’e hael, naed gean, (de) sokken (der yn) sette, fan ruten spylje.