Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Guitig

betekenis & definitie

adj. & adv., gutich, bizich, skarlunich, bryk, skelmsk; — kijken, glûpich sjen.