Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Gezamenlijk

betekenis & definitie

adv., yn ’e mande, meiïnoar.