Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Geschil

betekenis & definitie

s.n., (for)skeel (it), aksje, kwestje.