Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Geregeld

betekenis & definitie

adj. & adv., regelmjittich; (adv.) stéfêst, geregeldwei; — leven, jin goed by de streek hâlde, goed streek hâlde (goed) by ’t wâltsje lâns gean.