Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Gerechtelijk

betekenis & definitie

adj. & adv., rjochtlik; (adv.) mei ’t rjocht; -e verkoop, eksekúsje, eksekúsjeboelguod (it); moeten toezien dat zijn goedverkocht wordt, de banken foar de doar krije.