Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Gelijken

betekenis & definitie

v., lykje; — op, lykje, likenje op, oan, (wei)hawwe fan, slachte nei; precies op iem. —, immen út 'e mûle bek stapt, snien wêze; nergens meer op -d dan, net liker as.