Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Fronsen

betekenis & definitie

adj., fronselje, pronselje.