Gepubliceerd op 02-04-2021

Ervaring

betekenis & definitie

s., ûnderfining; uitkennen weten, by (de) ûnderfining hawwe; hij is een man van —, hy is fan ien Maeije sa âld net.