Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Erg

betekenis & definitie

1. s., erch, euvelmoed; ergensin hebben, earne birekken op hawwe; geen in iets hebben, eat net erg(er)je.

2. adj., slim, bar, fûl, fel, glûpend grousum, tige, seldsum, grouwélich; adv., slim, bar, fûl, fel, glûpende, grousume, tige, seldsume, grouwélige, bot(te), almeugende, rare, alderraerste, alderstomste, alderheislikste, aldermislikste, aldermâlste, binaude, bjustere aeklike, forhipte, fordealde, forwoeste stomme, feninige; te —, to bot, to grou; het is —, it is need; tamelijk — gans in bytsje, net in bytsje; het is heel —, der is gjin rie ta; het is buitengewoon —, it hat gjin roai, it is bûten roai; het lijkt -er dan het is, it gappet wider, mear as it byt; — gierig, frettende fûl; — boos, fleanende, springende lilk; — koud, fleanende, glûpende kâld; er is niets zo —, der is gjin minder.