Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Duivel

betekenis & definitie

s., divel, duvel, deale, kweade hantsjepik, drommel, koarthakke, wrikken, wrigge(rt).