Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Dageraad

betekenis & definitie

s., dage, dei, moarndage, moarntiidsrea (it).