Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Dagelijks

betekenis & definitie

adj., daegliks, deisk, deistich; adv., daegliks, deis, troch 'en dei, by de dei lâns, dei en wei.