Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Copie

betekenis & definitie

s., kopy, kopij, ôfskrift (it), útskrift (it).