Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Bevallig

betekenis & definitie

adj., aerdich, kwier(ich), prûs, snipper, himmel, tsjep, jinten, jenten, oannimlik, sinlik.