Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Betekenen

betekenis & definitie

v., bitsjutte, bitekenje, ynhawwe, ynhâlde; niets tehebben, neat om ’e hakken hawwe, gjin skyl om ’t liif hawwe, gjin fel om ’t gat hawwe; niet veel tehebben, net folie sizze gjin mark, merk slaen; dat betekent wat dat wit, seit, weacht hwat, dat hâldt hwat yn.