Gepubliceerd op 02-04-2021

Bederven

betekenis & definitie

v., bidjerre, fordjerre, forrinnewearje, to skande, to nutte meitsje, forheisterje, forbruije, fordouwedrinke, forgrieme, forbroddelje; (slechter worden), bidjerre, forkomme, forwurde, fortutearzje; door regenwater —, forreine; door vocht —, forwetterje; door lang liggen —, (jin) forlizze; door staan —, (jin) forstean; door de tijd —, forduorje; door graven —, fordolle, todolle; door snijden —, tofykje; door hard jagen — (van een paard), oerjeije, forjeije; laten —, forswine litte; de zaak —, de boel yn ’e bulten, hobbel jeije, mei de klompen yn it spul komme, it raer fan aeijen meitsje; de zaak is bedorven, de kaert is forjown.