Gepubliceerd op 02-04-2021

Aanzien

betekenis & definitie

1. s.n., oansjen (it); (uiterlijk), oansjoch (it), útsjoch (it); een betergekregen hebben, út oare eagen sjen; een vreemdhebben, nuver postuer(j)e.

2. v., oansjen; iets met kunnen — eat net hawwe kinne; zich goed, slecht laten —, goed, min lykje; zich gunstig laten —, (van veldvruchten), bést love; het laat zich —, it stiet der ta, it jowt him oan; het laat zichdat het gaat regenen, vriezen, it aerdet nei reinen winter, it hat in aerd fan reinen, winter.