EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Gepubliceerd op 04-08-2020

Cultuur

betekenis & definitie

Artikel 167 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regelt het EU-optreden op cultureel gebied: de EU zal de nadruk leggen op gemeenschappelijk cultureel erfgoed door de samenwerking tussen EU-landen te bevorderen en tegelijk hun nationale en regionale verscheidenheid te eerbiedigen.

In 2007 heeft de Europese Commissie een culturele agenda met 3 doelstellingen naar voren geschoven:

• culturele verscheidenheid en de interculturele dialoog;
• cultuur als katalysator voor creativiteit (daarna overgenomen in sommige van de kerndoelen van de Europa 2020-strategie);
• cultuur als cruciaal onderdeel van internationale betrekkingen.

Het programma Creatief Europa (2014-2020) werd gelanceerd om de Europese filmindustrie en de culturele en creatieve sectoren te ondersteunen. Het moet ervoor zorgen dat artiesten, culturele en audiovisuele professionals op het gebied van uitvoerende en beeldende kunsten, film, TV, muziek, interdisciplinaire kunsten, erfgoed, in het uitgeverijwezen en de gaming-industrie bijdragen tot werkgelegenheid en groei.

Zie ook

• Audiovisueel beleid
• Onderwijs
• Subsidiariteit
• Website over het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
• Website van de Europese Commissie over het ondersteunen van de Europese culturele en creatieve sectoren