Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

DELTAWET

betekenis & definitie

Wet van 8 mei 1958, Stbl. nr. 246, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden.

De afsluitingswerken worden door het Rijk uitgevoerd. De versterking van de hoogwaterkeringen door de beheerders dan wel door degenen die daartoe uit anderen hoofde zijn verplicht.

In artikel 1 van de wet worden de uit te voeren werken opgesomd. In artikel 2-4 wordt de uitvoering van werken vermeld. De daarop volgende artikelen 5-7 hebben betrekking op de kostenregeling. In artikel 5 wordt in beginsel de kostenregeling vastgelegd.

In de wet van 7 oktober 1969, Stbl. nr. 464, regelende de bijdragen ingevolge artikel 5 van de Deltawet is dit principe nader uitgewerkt.

In artikel 8 van de Deltawet wordt de tegemoetkoming in de schade ontstaan voor de visserij en aanverwante bedrijven geregeld. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de Schadevergoedingswet mossel- en oesterkwekers in de Oosterschelde (Stbl. 1966 no. 399).