Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

PROVINCIAAL BESTUUR

betekenis & definitie

bestaande uit Provinciale Staten met 79 leden, die zitting hebben gedurende vier jaren, en het college van gedeputeerde staten, gevormd door de commissaris der koningin en zes gedeputeerden, bijgestaan door de griffier. In de staten zijn vertegenwoordigd de partijen: Christen Democratisch Appèl, de Partij van de Arbeid, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Democraten ’66, de Pacifistisch Socialistische Partij, de Communistische Partij Nederland, de Politieke Partij Radikalen en de Staatkundig Gereformeerde Partij.

De werkzaamheden van de staten zijn beschreven in de Grondwet en in de Provinciewet. Aan hen wordt overgelaten de regeling en het bestuur van de huishouding der provincie. Hieronder vallen o.m. de sociaal economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, landinrichting, openbare nutsvoorzieningen, recreatie, natuur en landschap, wegen, verkeer en vervoer, rampbestrijding, milieuhygiëne, waterstaat, maatschappelijke ontwikkeling, medisch-maatschappelijke zorgverlening, cultuur, onderwijs, sportzaken, toezicht op de financiën van de gemeenten. De leden van de staten kiezen de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waarvan de zittingsduur zes jaren is en waarvan de helft van de 75 leden om de drie jaar aftreedt. Provinciale Staten komen elf tot twaalf maal per jaar bijeen. Vaste commissies uit Provinciale Staten zijn de commissies van voorbereiding uit Provinciale Staten, commissie voor werkzaamheden van de staten, commissie voor economische zaken en werkgelegenheid, energie en nutsbedrijven, commissie voor bestuurlijke organisatie, commissie voor wegen, verkeer en vervoer, waterstaat en waterschappen; commissie voor land- en tuinbouw, landinrichtingen en ontgrondingen; commissie voor provinciale financiën, toezicht gemeenten, organisatie en informatievoorziening, algemene en juridische zaken, commissie voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing, natuur en landschap, recreatie en toerisme, waaronder openluchtrecreatie, commissie voor cultuur waaronder rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk, monumentenzorg, onderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk, sport, jeugd- en jongerenwerk, commissie voor volksgezondheid, samenlevingsopbouw en maatschappelijke dienstverlening, emancipatie, minderhedenbeleid, woonwagenbeleid, bejaardenzorg, ontwikkelingssamenwerking en commissie voor het beleid met betrekking tot milieuhygiëne, waaronder toepassing milieuwetgeving. Daarnaast zijn er commissies van advies en bijstand aan gedeputeerde staten.

De provincie kent ook Kamers voor administratieve geschillen, die aan de beslissing van gedeputeerde staten zijn onderworpen, alsmede commissies administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Ook heeft de provincie provinciale commissies en raden, zoals de commissies van overleg voor de ambtenaren van de provincie en de waterschappen, de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, stuurgroep provinciale planning van de medische en maatschappelijke zorgverlening, de Provinciale planologische commissie, commissie voor gemeentelijke plannen, commissie voor stadsvernieuwing, bestuurlijke en een coördinatiecommissie Markiezaat, Provinciale Raad voor de Milieuhygiëne, Provinciale commissie Waterbeheer, commissie grondwaterwinning in Westelijk Noord-Brabant, coördinatiecommissie voor dijkverbetering, overleggroep openbaar vervoer, Provinciale Landbouwraad, Regionaal coördinatiecollege voor openbare werken, ondersteuning team verkeersveiligheid, beleidsoverlegcommissies voor Noord-Oost-Brabant, Midden-Brabant, Zuid-Oost-Brabant en West-Brabant, Provinciaal Overlegorgaan Welvaart, coördinatiewerkgroep Brabantse proefregio, Provinciale plancommissie voor het bijzonder regionaal welzijnsbeleid, provinciaal welzijnsberaad voor ouderen, provinciale commissie voor de bejaardenoorden, Stichting Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant, Stichting Sportraad Noord-Brabant, commissie zwembaden, Culturele Raad Noord-Brabant, adviescommissie voorstellingen kunstbeoefening; Anjerfonds Noord-Brabant, Commissie hoger onderwijs, provinciale commissie voor onderwijsaangelegenheden, Raad voor Recreatie, Natuur en Landschap, werkgroep openluchtrecreatie, werkgroep kamperen, provinciale monumentencommissie, stichting Monumentenwacht Noord-Brabant, provinciale archeologische commissie, commissie openbare bibliotheekwerk Noord-Brabant.

Provinciale diensten: griffie, kabinet van de commissaris der koningin, afdeling verkeer, waterstaat en milieuhygiëne, afd. ruimtelijke ordening, bestuurlijke organisatie en openluchtrecreatie, afd. toezicht gemeenten, afd. sociale en economische zaken, afd. culturele zaken, afd. personeelszaken, afd. voorlichting en representatie, afd. interne dienst, bureau organisatie.

Daarnaast heeft de provincie een Planologische Dienst en Provinciale Waterstaat.

Gedeputeerde staten: het dagelijks bestuur van de provincie is in handen van de commissaris der koningin en de gedeputeerden, die uit en door de Provinciale Staten worden gekozen. Hiermee werd in 1814 een begin gemaakt.

Gouverneurs en commissarissen sinds 1814 waren: mr. C. G. Hultmans, gouverneur, 1814-1820 mr. B. J.

Holvoet, gouverneur, 1820-1822 jhr. E. van Vredenburch, gouverneur, 1822-1826 mr. A. F. G. burggraaf van der Fosse, gouverneur 1826-1830

A. J. L. baron van den Bogaerde van Terbrugge, gouverneur, 1830-1842

mr. A. J. L. Borret, gouverneur, 1842-1850, Commissaris des Konings, 10 juli 1850-29 augustus 1856 jhr. mr. P.

J. Bosch van Drakenstein, commissaris des konings (der Koningin), 1856-1894 mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Koningin, 1894-1928 jhr. mr. dr. A.

B. G. M. van Rijckevorsel, Commissaris der Koningin (in oorlog: der provincie), 1928-1945 jhr. mr. J. Th. M.

Smits van Oyen, wnd. Commissaris der Koningin, 1944-1946 dr. J. E. de Quay, Commissaris der Koningin, 1946-1959 dr. C. N.

M. Kortmann, Commissaris der Koningin, 1959-1973 J. D. van der Harten, Commissaris der Koningin, vanaf 1 december 1973-1983 mr. A. A. M. van Agt, v.a. 1983 Gedeputeerde staten sinds 1814 mr.

A. J. L. Borret, 1814-1821 J. L. Olislagers van Meersenhoven, 1814 M. van den Heuvel, 1814-1816 G. van Beverwijk, 1814-1850 jhr.

A. J. J. C. de Voocht, 1814-1845 J. Linsen, 1814-1842 D.J. F. graaf van Hogendorp van Hofwegen, 1814-1815 mr.

G. W. Panneboeter, 1814-1820 mr. A. A. van Velthoven, 1816-1817 mr. J.

L. A. Luyben, 1817-1826 mr. J. H. Sassen, 1818-1829 J.

Brouwers, 1820-1832 J. de Kuyper, 1822-1827 jhr. W. A. A. L. von Geusau, 1823-1839 mr. J.

B. van de Mortel, 1826-1831 T. van Mattemburgh, 1827-1839 J. T. Vermeulen, 1830-1835 H. de Wijs, 1834-1845 mr. J. A. Mutsaers, 1835-1841 mr.

L. Frederickx, 1839-1844 mr. J. B. Bots, 1839-1847 H. T.

J. van der Ven, 1841-1878 B. J. Mutsaers, 1843-1868 G. Buysen, 1845-1862 C.J. A. van Rijckevorsel, 1845-1850 jhr. J.

F. ridder de van der Schueren, 1846-1850 J. H. Boeracker, 1847-1850 mr. P. F. van Cooth, 1850-1853 mr. F.

J. A. van Gilse, 1850-1853 mr. N. P. Brouwers, 1850-1856 mr. P.

J. J. Hollingerus Pijpers, 1853-1865 mr. C. J. A. van Rijckevorsel, 1853-1871 mr.

J. A. M. Roels, 1857-1858 mr. D. Mulder, 1858-1870 mr.

P. J. J. Verduyn, 1862-1870 C. W. Oomen, 1865-1866 mr.

L. A. N. Gerrits, 1866-1915 mr. J. J.

Suys, 1868-1877 J. A. van der Burch, 1870-1874 jhr. P. J. J. S.

M. van der Does de Willebois, 1870-1883 dr. A. van der Steen, 1871-1906 W. P. A. Mutsaers, 1874-1901 mr. P.

F. van den Heuvel, 1877-1890 jhr. Jos. de la Court, 1878-1904 P. Th. A. Sprengers, 1883-1885 mr. P.

H. Maas, 1886-1887 Th. A. Wolters, 1888-1896 jhr. mr. Th. G.

M. Smits van Oyen, 1890-1919 H.W. J. Mol, 1896-1924 C. L. Bressers, 1902-1918 mr.

Alph. van Rijckevorsel, 1904-1908 mr. M. P. M. van Dam, 1907-1926 mr. P. H.

Loeff, 1908-1909 V. A. M. van den Heuvel, 1909-1920 jhr. mr. F. J. J.

M. van Rijckevorsel, 1915-1931 mr. H. J. J. van den Biesen, 1918-1935 W. C. J.

I. Kipp, 1919-1939 J. J. J. de Vlam, 1920-1939 Ch. A. J.

Frencken, 1924-1929 A. G. A. Schrauwen, 1926-1945 A. Th. van Rijen, 1929-1945 jhr. mr. J.

Th. M. Smits van Oyen, 1931-1958 J. P. J. Asselbergs Czn., Bergen op Zoom, 1935-1946 J.

J. Beliën, Eindhoven, 1939-1945 J. C. van Beek, Deurne, 1939-1946 mr. E. M. J.

A. Sassen, Vught, 1945-1946 G. P. Philippart, Eindhoven, 1945-1962 ir. C. J. van Meel, Hilvarenbeek. 1945-1946 mr.

Th. H. A. M. Heere, Raamsdonksveer, 19461966

J. A. J. M. Kirch, ’s-Hertogenbosch, 1946-1950 P. J. van Haaren, Tilburg, 1946-1948 drs. H. J. L. van der Poel, Breda, 1946-1959 mr. J. A. P. M. van Hasselt, 1948-1956 ir. H. A. van Haaren, Tilburg, 1950-1974 P. H. Coppes, Tilburg, 1956-1974
F. H. J. M. van den Eerenbeemt, ’s-Hertogenbosch, 1958-1974 ir. H. J. M. Steenbergen, ’s-Hertogenbosch, 1959-1970 C. J. van Lienden, Eindhoven, 1962-1970 G. J. A. Manders, Breda, 1966-1970 J. D. van der Harten, Eindhoven, 1970-1973 J. M. Willems, Oisterwijk, 1970-1974 mr. G. Ph. Brokx, Teteringen, 1970-1977 drs. Y. P. W. van der Werff, Breda, 1974-1978 drs. J. J. F. M. van der Heijden, Rosmalen, vanaf 1973 ir. J. L. Th. Siepman, Vught, 1974-1982
H. Einmahl, ’s-Hertogenbosch, 1974-1982 A. W. Brugman, Budel-Dorplein, vanaf 1974 drs. J. de Geus, ’s Gravenmoer, vanaf 1978 drs. J. M. van der Hart, Eersel, vanaf 1978 J. A. van Graafeiland, Breda, 1978-1984 mw. mr. T. Huberts-Fokkelman, Oisterwijk, vanaf 1982 H. van Lieshout, Roosendaal, vanaf 1982 dr. ir. B. M. Jellema, Almkerk, vanaf 1984

Buitengewone leden van gedeputeerde staten 18501962 mr. N. Sassen, 1850-1853 mr. L. Verheyen, 1853-1868

A. Bots, 1868-1870
W. P. A. Mutsaers, 1871-1873

mr. J. van den Biesen, 1874-1877 jhr. Jos. de la Court, 1877-1878

J. Bluyssen, 1878-1895

mr. J. W. van den Biesen, 1896

G. M. A. Coovels, 1896-1902

mr. P. H. Loeff, 1916-1937 Jos. A. E.

M. Meijring, 1937-1946 mr. E. M. J. A. Sassen, 1946-1948

H. A. J. Mannaerts, 1948-1950

mr. H. J. A. Scheidelaar, 1950-1954

P. H. Coppes, 1954-1956

mr. W. Th. M. Janssen-Twaalfhoven, 1956-1962 Bron: Prov. N.-Brabant.