Dick de Waard

Rijksuniversiteit Groningen Accountancy Director

Gepubliceerd op 06-03-2016

2016-03-06

CO2 emissies – Verslaggeving in scopes

betekenis & definitie

De CO2 uitstoot van ondernemingen kan worden gemeten en berekend. De uitkomst is een getal – gemeten in CO2-tonnen – waarmee de invloed van ondernemingen op klimaatverandering zichtbaar wordt. Ondernemingen veroorzaken op verschillende manieren CO2 uitstoot en daarin moet in de CO2-verslaggeving inzicht worden gegeven.

In 1997 werd door een groot aantal landen het Kyoto Protocol ondertekend. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In het Kyoto Protocol zijn 6 broeikasgassen benoemd die qua intensiteit een uiteenlopend broeikaseffect hebben. Om de bijdrage van deze broeikasgassen aan het broeikaseffect te meten, wordt de uitstoot daarvan omgerekend naar één meeteenheid: CO2-ton.

De uitstoot van broeikasgassen vindt plaats door het verbruik van fossiele brandstoffen en door het vrijkomen van diverse broeikasgassen bij productieprocessen. Als dit plaatsvindt in het eigen het productieproces, spreekt men van directe uitstoot. Daarnaast is sprake van indirecte uitstoot. Het verbruik van elektriciteit is een indirecte vorm van uitstoot, omdat de feitelijk uitstoot (verbranding van fossiele brandstoffen) plaatsvindt bij de energieproducent. Daarnaast is sprake van CO2-uitstoot bij de productie van grond- en hulpstoffen en diensten die door ondernemingen worden afgenomen.

Door de GHG Protocol Initiative is een protocol ontwikkeld dat bedrijven een handreiking biedt bij de rapportering van broeikasgasemissies. In dit protocol wordt gewerkt met ‘scopes’. Scope 1 betreft directe uitstoot, scope 2 de uitstoot die wordt veroorzaakt door elektriciteitsverbruik en scope 3 de uitstoot die wordt veroorzaakt door de inkoop van grondstoffen en diensten. Door op deze wijze te rapporteren, worden dubbeltellingen op macro niveau voorkomen. De energieproducent zal een reductie van emissies rapporteren in scope 1 en de gebruiker van de elektriciteit doet dit vervolgens in scope 2. Hetzelfde gebeurt bij de rapportering over emissies door het gebruik van grondstoffen en diensten.