Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Sabbatreis

betekenis & definitie

Deze afstandsbepaling komt slechts éénmaal voor in de Heilige Schrift en wel in Hand. 1 : 12: de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Een sabbatsreize is dus „zoover men op sabbat gaan mag”.

Hoe groot nu is deze afstand? De Rabbijnen schrijven voor dat men op grond van Ex. 16 : 29 zich op den sabbat slechts twee duizend el mag verwijderen van de plaats zijner woning. Volgens Flavius Josefus zou dit ongeveer een kilometer zijn.

Echter deze schrijver berekent dien in zijn Joodsche oudheden op vijf, en in zijn Joodsche oorlogen op zes stadiën. De loopbaan te Olympia was precies een stadium lang (1 Cor. 9 : 24).

De bepaling dat men op den sabbat slechts twee duizend el zich mocht verwijderen van zijn huis, werd door de Rabbijnen niet willekeurig genomen. In Ex. 16 : 29 lezen wij met betrekking tot den sabbat dan ook dit: een ieder blijve in zijn plaats! dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag! Daarbij knoopt nu de rabbijnsche bepaling zich aan.

Men bedenke echter dat al hielden zich de discipelen aan deze bepaling van de sabbatsreize, zij toch niet rust op een goddelijk gebod. Geheel willekeurig stelden de Rabbijnen deze 2000 el wel niet, doch knoopten daarbij aan bij hetgeen bepaald werd in Jozua bij den doortocht van het leger door den Jordaan: de Israëlieten moesten de ark volgen in den Jordaan, doch zorgen dat er een afstand was van twee duizend ellen tusschen hen en de priesters die de ark droegen (Joz. 3 : 4).

Dezelfde afstand van twee duizend ellen moest in acht genomen worden bij de bepaling der voorsteden die aan de Levieten moesten worden gegeven (Num. 35 : 5). De Rabbijnen omschreven een sabbatsreize door twee woorden = grenzen en begrensd gebied van den sabbat.