Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Gebed

betekenis & definitie

Wat wij bidden, de inhoud van ons bidden, wordt alzoo genoemd. Echter ook het bidden zelve.

Het gebed is de toegang tot God in den naam van Jezus Christus. Het is de teederste uiting van het geestelijk leven, en het voornaamste stuk der dankbaarheid.

Het is de schakel in de vervulling der belofte (bidt en u zal gegeven worden, Matth. 7 : 7). Het gebed komt in de Heilige Schrift in verschillende nuanceeringen voor (als pleiten, voorbidden, smeeken, vertrouwelijk naderen, dringend vragen, aanbidden, verteederen, roepen uit grooten nood, enz.).

Als uiting van het nieuwe leven, is het vrucht van den Heiligen Geest. Van de kracht van het gebed, spreekt ons het leven van de bijbelheiligen (bijv.

Elia, Jacobus 5 : 7).Bij de Heidenen wordt het gebed opgevat als een lofprijzing van de godheid, een gunstig stemmen door geloften en gaven, of dreiging met onthouding van offers. Het Christelijk gebed is steeds in onderwerping aan den wil Gods, doch in ’t geloof dat Hij helpen wil en kan. De modernen vatten het gebed niet supranatureel op, zij willen het „suggestieve” gebed, en verwerpen wat zij noemen het „tooverkrachtig” gebed. In mystieke kringen mint men het „stille” gebed.