Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abigaïl

betekenis & definitie

I. Als Zeruja, halve zuster van David, van Nahas, den eersten man van Davids moeder (1 Kron. 2 : 16).

Met Jether (Jethra) gewon zij Amasa (2 Sam. 17 : 25). II. De schoone, verstandige vrouw van den boozen Nabal, die door vriendelijkheid en ootmoedige woorden Davids toorn bedwong en hierdoor diens achting en dankbaarheid zich verwierf, zoodat hij haar, na Nabals spoedigen dood, tot vrouw nam (1 Sam. 25). Zij volgde hem naar Gath (27 : 3), werd in Ziklag door de Amalekieten gevankelijk weggevoerd, maar met Gods hulp weder bevrijd (1 Sam. 30). In Hebron baarde zij David een zoon, Chileab (2 Sam. 3 : 3), ook Daniël genoemd (1 Kron. 3 : 1).