Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abba

betekenis & definitie

Marcus bericht, dat Jezus in Gethsémané bad: „Abba, mijn Vader, alle dingen zijn U mogelijk” (Marc. 14 : 36). Dit is het Arameesche woord, waarvan Jezus zich bediend heeft, en welks beteekenis ons de Evangelist verklaart, zooals hij ook andere beteekenisvolle woorden van Jezus in de taal, waarin hij sprak, met bijgevoegde vertaling, aanhaalt (5 : 41 ; 7 : 34).

De andere Evangelisten noemen maar één naam des Vaders. Ook uit ons roept de kinderlijke geest des gebeds Abba, lieve Vader (Rom. 8 : 15; Gal. 4 : 6).

De apostel heeft het Arameesche woord in het Grieksch er bijgevoegd, niet omdat die hem uit zijn moedertaal welluidender, of omdat deze naam bij het aanroepen van God hem meer verheven voorkwam, ook niet (zooals Augustinus meent) om door die twee talen aan te duiden, dat Joden en Heidenen beiden dit voorrecht hadden; maar voornamelijk omdat dat woord iets bijzonder kinderlijks heeft; het is het gemakkelijkste woord, zegt Luther, dat kinderen kunnen uitspreken. Het duidt dus te recht een hartelijk vertrouwen en innige liefde aan, uit welke een kind Gods ook in de grootste zwakheid tot zijn hemelschen Vader bidt.