Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

A. E. J. Modderman

betekenis & definitie

Mr., hoogleeraar in het strafrecht te Leiden, heeft als lid van de Staatscommissie van 1870 grooten invloed geoefend op de samenstelling van het Wetboek van Strafrecht. Het ontwerp kwam in het najaar van 1880 bij de Tweede Kamer in behandeling.

Door Modderman, die met dat doel het ministerambt had aanvaard (20 Augustus 1879—23 April 1883), warm en talentvol verdedigd, doorstond het gelukkig de vuurproef der beraadslagingen, zoodat het op 3 Maart 1881 door den koning werd goedgekeurd. Het trad, na lange voorbereidselen, den lsten September 1886 in werking.

Modderman overleed, nog voordat hij, benoemd lid van den Hoogen Raad, aan de verklaring der nieuwe wet zijn krachten kon wijden. In de geschiedenis van ons strafrecht blijft zijn naam bekend als een der vurigste bestrijders van de doodstraf.