Talent betekenis & definitie

Talent, gave of aanleg voor iets; ook: persoon die begaafd is op een bepaald gebied.

Woekeren met zijn talenten, zijn gaven optimaal benutten.

Oorspronkelijk was talent de naam van een gewichtseenheid. Via het Latijn is dit Griekse woord in de verschillende bijbelvertalingen in de volkstaal terecht geko¬men, en wel in de letterlijke betekenis als ‘bepaald gewicht aan geld’. In de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25:14-30, wordt verteld hoe een heer zijn knechten verschillende hoeveelheden talenten toevertrouwt als hij op reis gaat. De slaven die het bedrag vermeerderd hebben, worden geprezen, de slaaf die zijn geld alleen maar goed heeft bewaard, wordt gelaakt.

Door de uitleg van dit verhaal heeft talent de beteke¬nis gekregen van een bijzondere, aangeboren gave waarmee men woekeren moet, die men niet onbenut moet laten, of, in een betekenis die wat verder van de gelijkenis afge¬raakt is: gewoon het vermogen of de bekwaam¬heid om iets naar behoren te doen. Vervolgens heet ook iemand met een bepaalde gave een talent.

Het woord komt al in het Middel¬ne¬derland¬s in de tegenwoor¬dige figuurlij¬ke betekenis voor. De oor¬spron¬kelijke betekenis heeft nooit ingang gevonden in het Neder¬lands; in de Deux Aes-bijbel (1562) wordt het woord dan ook van een verklaren¬de kanttekening voorzien en de Lies-veldtbijbel (1526) vertaalt nog met pond.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Matteüs 25:15. Den eenen gaf hy vijf talenten, den anderen twee: den derden een: eenen yeghelicken na zijn eyghen vermoghen, ende reysde terstont buyten lants.

Gebruiksvoorbeeld: Deze bakkers¬vrouw heeft een aangeboren talent voor toneel en dat kwam in `Het Veenspook' weer duidelijk ter ore van het publiek. (Meppeler Courant, maart 1993)

Gebruiksvoorbeeld: Om het verlies aan talent te keren, stelde vice-premier Li Lanqing in 1997 600 miljoen gulden beschikbaar voor een landelijk nieuwbouwproject. (Trouw, 7-4-1999, p. 6)

Gebruiksvoorbeeld: [R. Dorrestein in een interview, op de vraag over haar beslissing zich op 24-jarige leeftijd te laten steriliseren:] Ik had ook iets obstinaats: iedereen kan een kind krijgen, maar niet iedereen kan een boek schrijven. Laat ik dus maar doen wat in de bijbel staat: woekeren met je talenten. Ik moet doen waar ik goed in ben. (E. Lockhorn, Geletterde vrouwen. Interviews, 1999 (1996), p. 121-122)

Gepubliceerd op 11-05-2017