Wat is de betekenis van Zeven?

2019
2023-03-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zeven

zeven - Hoofdtelwoord 1. het gehele getal tussen zes en acht, in Arabische cijfers 7, in Romeinse cijfers VII zeven - Zelfstandignaamwoord 1. het getal 7. zeven - Werkwoord 1. (ov) de grote van de kleine deeltjes scheiden met behulp van een zeef zeven - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van...

Lees verder
2017
2023-03-25
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Zeven

Zeven, symbolisch getal dat Gods heiligheid aanduidt. Zeven maal zeven, zeventig maal zeven maal, 49 resp. 490, in een omschrijving die de symbolische waarde van het getal zeven versterkt. Het getal zeven heeft een belangrijke goddelijke symboliek in de gehele bijbel: God schiep hemel en aarde in zeven dagen, de zevende dag is de sabbatdag en het...

Lees verder
2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zeven

zeven - regelmatig werkwoord, telwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: ze-ven 1. het door een zeef laten gaan ♢ je moet de bloem eerst zeven, dan zijn de klontjes eruit 1. getal dat na zes komt ...

Lees verder
2003
2023-03-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

zeven

zie gemak, haast.

1998
2023-03-25
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Zeven

Scheidingsmethode om grotere vaste delen (bijvoorbeeld zwevend vuil) uit water te verwijderen.

1997
2023-03-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

zeven

zie sacrament.

1992
2023-03-25
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

zeven

met de drie het belangrijkste heilige getal in de traditie van de oude oosterse culturen. In Soemerisch-Akkadische geschriften worden zeven demonen genoemd, die door zeven punten werden voorgesteld en in het sterrenbeeld van de Pleiaden verschijnen.

1989
2023-03-25
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Zeven

Zeven - Heilig getal in de oudheid. Zeer uiteenlopende verklaringen werden hiervoor gegeven, o.a. zou het een heilig getal zijn op grond van de ondeelbaarheid, doch drie en elf zijn het nooit geweest, ofwel op grond van de zeven planeten, die een invloed zouden uitoefenen op het lot van de mensen. In verband met wijzen, wereldwonderen enz. is men i...

Lees verder
1963
2023-03-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

zeven

I. ww.: koffie zeven (zeefde, heeft gezeefd), (niet alg.) koffie filteren. II.telw.. zeven even, tien niet gezien: mode-uitdrukking in de jaren 1970 m.b.t. het toenmalige verschijnsel dat vele ambtenaren hun dagelijkse diensturen niet vol maakten. -Etym.: Bet. ‘Ze komen even om 7 uur, de officiële begintijd van hun werkdag, en zijn om 1...

Lees verder
1955
2023-03-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ZEVEN

zie Getallensymboliek.

1954
2023-03-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Zeven

(z. o. Zeef) is een methode om een mengsel van vaste stoffen te scheiden in fracties van verschillende deeltjesgrootte. Z. is i.h.a. beperkt tot materialen met deeltjes > 50 g; fijner poeder kan heel moeilijk worden gezeefd. In de techniek is het heel vaak gewenst halffabrikaten of eindproducten door z. te scheiden in m.o.m. uniforme fracties. M...

Lees verder
1952
2023-03-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zeven

1. v., silje, souje; (van vochten) tjemzje. 2. num., sawn; met zijn -en, sawn(r)esom; — en een half, achteheal; stuk land vanpondemaat, sawne.

Lees verder
1950
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zeven

I. telw., 1. hoofdtelw., zelfst. en bijv., zes plus één : de helft van veertien is zeven ; een weck heeft zeven dagen ; zeven is een heilig getal; — pronominaal: de zeven togen op weg ; er zijn er zeven ; — zegsw. : zeven is een galgvol, scherts, gezegd als een gezelschap tot zeven personen aangroeit; —...

Lees verder
1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Zeven

heilig getal, dat in de gehele Oudheid een belangrijke rol speelde: bij de Gr. (7 poorten van Thebe); Babyloniërs (7 planeten); in het O.T. (7 scheppingsdagen, 7 dagen der week enz.).

1937
2023-03-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zeven

I. zeefde, h. gezeefd (ziften, met een zeef zuiveren): het meel zeven. II. (vijf en twee), 1. bepaald hoofdtelw.: (bijvoeglijk) de stad der zeven heuvelen (Rome); Z.-N. op zijn zeven gemakken, zonder haast; (zelfstandig) het is bij zeven; wij zijn met zevenen; met zn zevenen; 2. v. zevens (getalmerk, cijfer): zeven is in de Bijb. een heilig getal;...

Lees verder
1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zeven

(getal). Zeven komt veelvuldig voor in het Oude en het Nieuwe Testament en wordt daarom als een heilig getal beschouwd. De schepping der wereld wordt beschreven in 7 tijdperken; om de 7 x 7 jaar had bij de Israëlieten het Jubeljaar plaats; tusschen Paschen en Pinkster en liggen 7 weken, enz. De Grieksche vertaling van het Oude Testament, de Se...

Lees verder
1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

zeven

I. A. telw. 1. hoofdtelw. zes plus één; de wijzen van Griekenland. ➝ boek, gemak, mijl, muts, plaats, stad. 2. rangtelw. zevende: april. B. (-en) I. Eig. 1. zeven delen: iets in -en splitsen. ➝ mijl . 2. zeven personen: met ons -en. 3. zeven keren: hij deed het in -. 4. zeven uur: kom na -. II. Metn. v. (-s) 1. cijfer zeven: twe...

Lees verder
1928
2023-03-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Zeven

Het is een bekend feit, dat vele mensen, vooral in oude tijden, aan bepaalde getallen een bizondere waarde hechtten. Zo hebben volgens de overlevering 11 en 13 een funeste betekenis, terwijl 3 en 7 als geluksnummers gelden. (Zie ook: Drie). Evenals 3 beschouwt men 7 als een „heilig getal”, en in den Bijbel wordt dit getal dikwijls symbo...

Lees verder
1908
2023-03-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Zeven

bij vele volken een heilig getal, in de hooge oudheid reeds bij de Egyptenaren, Hebreën en Grieken. Het gold bij hen voor het symbool der volkomenheid, omdat het de drie en vier, twee in hun aard als volkomen geachte getallen (in de ruimte waar te nemen als de driehoek en het vierkant) in zich vereenigde.

1898
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Zeven

Het begrip zeven heeft 2 verschillende betekenissen: 1. zeven - ZEVEN, (zeefde, heeft gezeefd), ziften. 2. zeven - ZEVEN, telw. hoofd- of grondgetal: zes plus één : eene week heeft zeven dagen; zeven is een heilig getal; (spr,) zeven is een galgvol; de zeven wonderen der wereld, zie WONDER; — ’t heeft de waarde van een r...

Lees verder