Synoniemen van Zekerheid

2019-12-08

Zekerheid

In subjectieve zin is zekerheid een kenmerk van een persoon: men is ergens zeker van, heeft een onwankelbare overtuiging (het tegendeel is twijfel of skepsis). In objectieve of logische zin is zekerheid een eigenschap van een bewering: tegenover logische zekerheid staat waarschijnlijkheid of contingentie. Zekerheid en waarheid zijn niet identiek, omdat een bewering ook ‘waarschijnlijk waar’ kan zijn; evenmin zijn zekerheid en kennis identiek, omdat weliswaar wat zeker is ook gekend is, maar...

2019-12-08

Zekerheid

In dit bestek: waarborg, veiligheid, het veilig stellen van belangen, bescherming, rechtszekerheid. Rechtszekerheid. Bescherming van de rechtspositie onder meer door wettelijke bepalingen. Sociale zekerheid. Bescherming tegen nadelige gevolgen van ziekte, werkloosheid, ongeval, enzovoort van een persoon in loondienst. Via sociale wetgeving kwamen sociale verzekeringen tot stand, die de werknemer tegen loonderving willen veilig stellen. Zekerheid van de arbeidsplaatsVan de werkgelegenheid.

2019-12-08

zekerheid

zekerheid - Ander woord voor onderpand of dekking.

2019-12-08

zekerheid

zekerheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ze-ker-heid 1. veiligheid ♢ voor alle zekerheid gaat de deur op slot 2. waar je niet aan hoeft te twijfelen ♢ we hebben nu zekerheid over zijn verblijfplaats Algemene uitdrukkingen: 1. sociale zekerheid [de regelingen die e...

2019-12-08

zekerheid

zekerheid - Zelfstandignaamwoord 1. het uitgesloten zijn van andere mogelijkheden Had je maar zekerheid! 2. (juridisch) onderpand Woordherkomst Afgeleid van zeker met het achtervoegsel -heid. Verwante begrippen veiligheid

2019-12-08

ZEKERHEID

ZEKERHEID, v. veiligheid: zijn effecten in zekerheid brengen; — gewisheid : de zekerheid, eener tijding; met zekerheid kan ik u zeggen; — hij heeft eene groote zekerheid in zijn spreken, in zijn optreden, beslistheid, vastheid; — verzekering, onderpand, waarborg : geld leenen op zekerheid.

2019-12-08

Zekerheid

Zekerheid is de vaste overtuiging, dat onze denkbeelden in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Intusschen bestaat er in den regel slechts eene betrekkelijke zekerheid, omdat wij de zaken op zich zelve niet kennen, maar ons op de voorstellingen moeten verlaten, die wij door eene steeds twijfelachtige waarneming hebben verkregen, voorts omdat wij de gebeurtenissen uit een bepaald standpunt beschouwen of op gezag van anderen aannemen. De natuur- en geschiedkundige wetenschappen moeten zich d...

2019-12-08

Zekerheid

Zekerheid - de eigenschap van vorderingen en beleggingen van kapitalen, krachtens welke zij zooveel mogelijk tegen waardevermindering gewaarborgd zijn. In het handelsverkeer verstaat men onder zekerheid ook het deponeeren van waren of geldswaardige papieren tot pand, alsmede het afgeven van een wissel (wisselzekerheid).

2019-12-08

zekerheid

De Middeleeuwse eedformule hij mijnre/zijnre zekerheid ‘op mijn/zijn erewoord’ kon tot een vervloeking worden als men de waarheid niet sprak.