2019-01-10

Koog-aan-de-Zaan

Koog-aan-de-Zaan, - gem. in N.-Holl. ten W. van de Zaan, vlak ten N.W. van Zaandam; slechts 320 H.A. groot, maar telt toch 3600 inw., daar de nijverheid en scheepvaart hier velen voedt; ook wordt er veeteelt en visscherij uitgeoefend. Er zijn veel molens, vroeger door wind, thans door stoom gedreven: houtzaagmolens, oliemolens, pelmolens, enz.; de gem. gaat dan ook snel in zielental vooruit. Het dorp Z. ligt in ’t Z. tegen Zaandam en in ’t N. tegen Zaandijk aangebouwd; het ligt langs den Wes...

2018-07-30

Koog aan de zaan

De molen is een van de symbolen van Nederland. Eeuwenlang zorgden molens voor de waterhuishouding en hielden ze industrieën draaiend. Toch kreeg Nederland pas in 1928 het eerste molenmuseum. Het is gevestigd in een fraai oud Zaans huis en toont een collectie molenmodellen, gereedschappen, schilderijen, prenten en documenten. De trots van het Molenmuseum is een kamerbreed panorama. Het is geschilderd door Frans Mars en geeft een beeld van de Zaanstreek anno 1800. Adres: Museumlaan 18. TIP: Wie...

2019-09-18

Koog aan de Zaan

Gem. in het laagveengebied der prov. N. Holland, ten N. van Zaandam, aan de spoorlijn Amsterdam—Alkmaar, opp. 164 ha; ca. 5 900 inw. (1936), waarvan 42 % Prot., 7 % Kath. (vormend één parochie) en ruim 50 % onkerkelijk. Deze gem. heeft het hoogste onkerkelijkheidscijfer van Ned. (1930). Er is vnl. handel en industrie (stijfsel, olie, cacao en chocolade, maizena, machines, verfwaren enz.). In een karakteristiek Oud-Zaansch gebouw, waarvan meerdere in deze gem. nog aanwezig zij...

2020-01-27

Woonhuizen in Koog aan de Zaan

Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het brede huis Hoogstraat 8. Het houtskelet is grotendeels nog aanwezig. Boven een stenen pui prijkt een vroeg-19de-eeuwse houten topgevel. Eveneens 17de-eeuws is het houten huis Zuideinde 128 met uitkragende verdieping en zolder, en een lagere zijbeuk met lessenaarsdak.Uit het begin van de 18de eeuw dateert het tweelaagse, deels houten herenhuis Hoogstraat 12 met dakkapel en een ingangsomlijsting met dorische pilasters. De houten achtergevel heeft een hogere midd...

2020-01-02

Duyvisfabriek in Koog aan de Zaan

Op het buitendijkse terrein aan de Lagedijk (tussen Vermaningstraat en Schipperslaan) ligt de oliefabriek T. Duyvis Jz. Uit 1914 dateert het door J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk ontworpen silogebouw met drie rijen van zes silo's boven twee bedrijfsvloeren met kolommen (paddenstoelvloeren) van gewapend beton.In 1917 verrees het pakhuis ‘Wolga’ (1927) van vier verdiepingen met paddenstoelvloeren, uitgevoerd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van Werken in gewapend beton...

2020-01-02

De Overtuin in Koog aan de Zaan

aan de Zaan (Hoogstraat 16) is een Zaanse tuin, afgesloten door een houten tuinhek met een houten poortje dat bekroond wordt door een beeldje voorstellende de Faam (circa 1790).

2020-01-02

Windmolen in Koog aan de Zaan

‘Het Pink’ (Pinkstraat 12) was oorspronkelijk een houten wipmolen met stelling uit 1620. Op de onderbouw van de wipmolen werd in 1751 een met riet gedekte achtkantige bovenbouw geplaatst. Deze in 1939 gerestaureerde molen is in gebruik als oliemolen.

2020-01-02

Herberg in Koog aan de Zaan

‘De Waakzaamheid’ (Hoogstraat 4) is een houten gebouw met uitkragende verdieping en overkragende puntgevel. De oudste vermelding van de herberg is uit 1626. De aangebouwde zaal en café heeft men in 1907 vervangen door het huidige gebouw rechts met overhoekse verdiepingserker.

2018-03-26

Inn in Koog aan de Zaan

'De Waakzaamheid' (Hoogstraat 4) is a wooden building with cantilevered floor and overhanging gable. The oldest mention of the inn is from 1626. The adjoining hall and café was replaced in 1907 by the current building on the right with a diagonal corner.

2018-03-26

Windmill in Koog aan de Zaan

'Het Pink' (Pinkstraat 12) was originally a wooden wipmill with a rack from 1620. On the substructure of the wipmill was placed in 1751 an octagonal superstructure covered with reeds. This mill, which was restored in 1939, is used as an oil mill.

2020-01-02

Koog aan de Zaan (gemeente Zaanstad)

Dorp, ontstaan begin 16de eeuw toen inwoners uit Westzaan zich op de westoever van de Zaan vestigden. Langs de Lagedijk (Raadhuisstraat e.v.) vormde zich een tweezijdige lintbebouwing. Vanaf circa 1870 vestigden zich diverse fabrieken en bedrijven in het buitendijkse gebied langs de Zaan en werd Koog aan de Zaan een industriedorp.Haaks op de dijk lagen enkele dwarspaden die landinwaarts naar industriemolens leidden. Omstreeks 1870 werd de Stationsstraat aangelegd naar het station (1867). Sindsdi...

2020-01-02

Het station in Koog aan de Zaan

Koog-Zaandijk (Stationsplein ong.) bestaat uit een eilandperron en tunnel, beide uit 1930. Het bijbehorende stationsgebouw is bij een verbouwing in 1975 gesloopt.

2018-03-26

The station in Koog aan de Zaan

Koog-Zaandijk (Stationsplein approx.) Consists of an island platform and tunnel, both from 1930. The associated station building was demolished in 1975 when it was rebuilt.

2018-03-26

The Overtuin in Koog aan de Zaan

on the Zaan (Hoogstraat 16) is a Zaanse garden, closed by a wooden garden gate with a wooden gate that is crowned by a statuette representing the Faam (circa 1790).

2018-03-26

Koog aan de Zaan (municipality of Zaanstad)

Village, originated in the early 16th century when residents from Westzaan settled on the west bank of the Zaan. Along the Lagedijk (Raadhuisstraat e.v.) there was a two-sided ribbon development. From around 1870, various factories and companies settled in the area outside the dykes along the Zaan and Koog aan de Zaan became an industrial village. At right angles to the dike were some cross paths that led inland to industrial mills. Around 1870, the Stationsstraat was built to the station (1867)...

2020-01-02

Het Koogerpark in Koog aan de Zaan

(Jonge Zwaanstraat ong.) werd in 1926 aangelegd naar ontwerp van G. Bleeker op een door industrieel K. Honig geschonken perceel. In het park staat een zeszijdige houten kiosk uit die tijd.

2019-01-10

Koog

Koog - of Kaag, Kage in Holland, Keege in 't N. van Friesland, een stuk buitendijksch land, dus overeenkomend met Kwelder of Vlietland en waarvan, ook als het later ingedijkt en dus een polder geworden was, de oude benaming bestaan bleef. Ook de naam van dorpen, in een koog of buiten tegen den dijk aangelegen. De Heeren-Coogh is nu de Groetpolder geworden. Vergelijk: Koog aan de Zaan, De Kaag, Kagermeer.

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Koog aan de Zaan

Van de stijfselfabriek ‘De Bijenkorf’ (Lagedijk 38), opgericht in 1867 door M.K. Honig als stijfsel- en zetmeelfabriek op basis van maïs, domineert een hoog gebouw uit 1915 met naar boven toe soberder uitgevoerde geledingen met reeksen kleine vensters. Van de voorm. stoom-oliefabriek ‘De Reus’ (Zuideinde 42-44) zijn enkele voormalige pakhuizen behouden, zoals het gepotdekselde houten pakhuis ‘Suez’ (circa 1895), het in 1919 tot autogarage verbouwde houten...

2020-01-02

Het Molenmuseum in Koog aan de Zaan

(Museumlaan 18) is gehuisvest in het ‘Huis met de IJzeren Brug’, gebouwd rond 1775 voor Cornelis Haremaker. Vanwege de aanleg van het Koogerpark moest dit huis in 1926 worden afgebroken, waarna het in 1927 werd herbouwd op de huidige locatie en in 1929 als molenmuseum in gebruik werd genomen. Het dwarse eenlaagspand heeft een middenpartij met rijk omlijst middenvensterpaar en een houten topgevel in Lodewijk XVI-vormen (met Lodewijk XV-elementen). De twee ingangspartijen met ionische...

2018-03-26

The Koogerpark in Koog aan de Zaan

(Jonge Zwaanstraat approx.) Was constructed in 1926 according to a design by G. Bleeker on a parcel donated by industrial K. Honig. In the park there is a six-sided wooden kiosk from that time.